سیب !
شنبه 28 تیر 1393 ساعت 06:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
حمید مصدق 1343:
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻡ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﺪ ﺩﻭﯾﺪ
ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﯾﺪ
ﻏﻀﺐ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﻧﮕﺎﻩ
ﺳﯿﺐ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﻭ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ،
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺧﺶ ﺧﺶ ﮔﺎﻡ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﺍﺭﻡ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺳﯿﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ
.
.
.
جواب فروغ فرخ زاد به حمید مصدق:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﯼ
ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﺪ ﺩﻭﯾﺪ
ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻢ
ﺑﻐﺾ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﻟﯿﮏ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ
ﺳﯿﺐ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﺩﻝ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ
ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺣﯿﺮﺕ ﻭ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﺍﺭﻡ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ
.
.
.
اکنون بعد از سالها جواب جواد نوروزی به دو بزرگ:
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ
ﭘﺴﺮﮎ ﻣﺎﺗﺶ ﺑﺮﺩ !
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ، ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺍﻭ ﺗﻨﺪ ﺩﻭﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻢ ﺳﺎﻟﺶ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﺩ !
ﻏﻀﺐ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻏﯿﻈﯽ ﮐﺮﺩ !
ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺳﯿﺐ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ
ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﻌﺼﻮﻡ،
ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﯼ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ
ﻭ ﻟﺐ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ِ
ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﮐﺸﻒ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ
ﭼﻮﻥ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎﻡ !
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻐﺾ ﺭﺑﻮﺩ ...
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :
" ﺍﻭ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﭘﯽ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ! "
ﭘﺴﺮﮎ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺶ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺑﻮﺩ :
" ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ! "
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ !
ﻋﺸﻖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ !
ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺫﺭّﺍﺗﻢ،
ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ:
ﺍﯾﻦ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

مرتبط با: متفرقه , ادبی ,


فقط یک بار
دوشنبه 26 خرداد 1393 ساعت 12:05 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )

فقط یک بار در زندگی، می‌توانیم کسی را پیدا کنیم که تمام دنیای ما را عوض کند.

حرف‌هایی را به او بگوییم که به هیچ کس نگفته‌ایم.

از امیدهای خود به او بگوییم.

از هدف‌هایی که هرگز عملی نشدند و از رویاهایی که هرگز عملی نخواهند شد!

کسی که تحمل خبرهای خوب، بدون گفتن به او برایت دشوار باشد.

چون می‌دانی که اشتیاقش بیشتر از خود توست.

کسی که وقتی گریه می‌کنی، کنارت گریه کند و آن موقع که خودت را مسخره می‌کنی، با تو بخندد.

هیچوقت به تو این حس را ندهد که «آنقدر که فکر می‌کنی خوب نیستی!» بلکه چیزهایی را در تو جستجو کند تا منحصر به فرد بودنت را باور کنی.

حسادت،‌ رقابت، فشار و نفرت، هرگز در آن رابطه نباشد.

بدانی که می‌توانی خودت باشی بی دغدغه‌ی آنکه « خود بودنت » او را از تو بگیرد.

کسی که در کنارش، از کم اهمیت‌ترین نشانه‌های زندگی، گوهرهایی ابدی ساخته شود:

خواه یک تکه کاغذ پاره، خواه یک موسیقی کوتاه و خواه قدم زدنی بی هدف در کوچه و خیابان.

بودن کنار او، خاطرات شادمانی کودکی‌ات را چنان شفاف پیش چشمانت بیاورد که گویی، اکنون دوباره آنها را تجربه می‌کنی.

زمانی که دستانش در دستان توست،‌ رنگها درخشش بیشتری پیدا کنند.

خنده و قهقهه بخش جدایی ناپذیر زندگی‌ات شود.

در کنارش، نیازمند حرف زدن نباشی.

چیزهایی که برای تو جذاب نبوده، به دلیل علاقه‌ی او، برایت جذاب شود.

هر چیز نامربوطی نیز در ذهن تو به او ربط پیدا کند: از رنگ آسمان تا نوازش نسیم.

تنها امید و امنیت‌ات این باشد که او بخشی از زندگی توست.

بدانی که روزی قلبت خواهد شکست و در عین حال بفهمی که تجربه‌ی عشق و لذت، جز با در آغوش کشیدن این شکنندگی، امکان‌پذیر نیست ...


باب مارلی


مرتبط با: متفرقه , ادبی ,


خلاقیت !
یکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 01:41 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
چون ﺑﺮﺩﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺟﺰ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
پس
ﯾﮏ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ! 
ﺟﻠﺪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑِﮑﻨﯿﺪ !
ﺩﺍﺧﻠﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺁﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ !
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ!
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺁﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ! ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﮐﺞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺸﻪ! ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ! ﭼﻮﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ، ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.منبع : یکی تو فیسبوک

مرتبط با: متفرقه , دانشگاه ,

برچسب‌ها: خلاقیت , تقلب ,

معما
یکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 01:33 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )


پرسشی که در هنگ کنگ و برای امتحان ورودی سال اول راهنمایی طراحی شده بود به سرعت به شهرتی جهانی دست یافت تا جایی که بسیاری از وبسایت ها از جمله وبسایت اقتصادی بیزنس اینسایدر (BusinessInsider) آن را مورد توجه قرار داده اند. در این پرسش خودرویی نشان داده شده که در یکی از پارکینگ ها پارک کرده و از دانش آموزان پرسیده شده تا شماره پارکینگی که خودرو در آن قرار دارد را در پاسخنامه بنویسند. دانش آموزان باید با درنظر گرفتن شماره دیگر پارکینگ ها، شماره پارکینگ مورد نظر را حدس می زدند. اگر شما هم می خواهید سطح دانش ریاضی خود را بسنجید، می توانید تلاش کنید که پاسخ این پرسش را بیابید، البته به خاطر داشته باشید که زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ داده به این پرسش تنها ۲۰ ثانیه است !

مرتبط با: متفرقه , معما ,

برچسب‌ها: معما ,

حتما انجامش بده...
جمعه 23 خرداد 1393 ساعت 03:24 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نستــــــــرن حیدری | ( نظرات )


گوشه ی چشماتو مثل چینی ها بکش...چی میبینی؟؟؟مرتبط با: متفرقه , عکس ,

امتحان!!
چهارشنبه 14 خرداد 1393 ساعت 03:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نستــــــــرن حیدری | ( نظرات )

برچسب‌ها: امتحان ,

روش‌های جستجو در گوگل
یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 02:39 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
 گوگل به عنوان یک موتور جستجوی رایگان و قوی، بیشترین درصد جستجوهای وب را به خود اختصاص داده است. اما با افزایش هر روزه حجم اطلاعاتی که گوگل برایتان جستجو می کند، توانایی شما به عنوان کاربر در جستجوی حرفه ای یاریتان خواهد کرد تا در سریع ترین زمان ممکن به هدفتان برسید ...

یا شانس یا اقبال

کلمه I'm Feeling Lucky شما را مستقیم به اولین صفحه وبی که گوگل برای جستجوی شما پیدا کرده، می برد. در این حال شما دیگر نتایج حاصل از جستجوی خود را نمی بینید. این حالت معمولا زمانی کاربرد دارد که شما عجله داشته باشید و فقط نتیجه به دست آمده برایتان مهم باشد.به عنوان مثال برای جستجوی وبسایت دانشگاه اصفهان، نام این دانشگاه را در مستطیل جستجو بنویسید و رویI'm Feeling lucky کلیک کنید. به این ترتیب گوگل شما را مستقیما به وبسایت رسمی این دانشگاه به نشانی  ui.ac.irمی برد.
ادامه مطلب

برچسب‌ها: گوگل , جستجو , اینترنت , 
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو